Photographer Alex Borisov — alllx

Girls Amy Tsareva, Janefays (Evgenya Talanina), Stacy Bloom, Galina model, Karina Avakyan, Lubov Gulyak, Alex Lolly...